Lokale samenwerking opnieuw

Met de definitieve vaststelling van het woonakkoord en de verhuurdersheffing zijn de financiële kaders voor het beleid van elke woningcorporatie gegeven. U zult dan ook, al is het wellicht nog op hoofdlijnen, intern uitspraken hebben gedaan ten aanzien van de ruimte voor ontwikkeling, onderhoud en verbetering en de kosten van de organisatie, binnen de grenzen die de betaalbaarheid van het wonen stelt. Met de andere corporaties en de gemeente kan de lokale opgave daarmee opnieuw worden bepaald.

Zorg voor de gemeente

Gezien vanuit de positie van de gemeente waarin u werkzaam bent kan er reden voor bezorgdheid zijn. Afwegingen van corporaties afzonderlijk leiden niet vanzelf tot de juiste uitkomsten van de woningcorporaties gezamenlijk. Is er straks een voldoende aantal betaalbare woningen op gemeentelijk niveau? Is die voorraad geschikt voor de diverse (bijzondere) doelgroepen? En, tenslotte, hoe pakt de optelsom van het corporatiebeleid op wijkniveau uit? Daarbij gaat het niet alleen over het aantal goedkope en betaalbare woningen, maar ook om duurdere woningen met een maandhuur boven € 699,-. We willen immers in sociaal economisch gemengde wijken wonen.

Het bestaande convenant?

Ongetwijfeld bestaat er een samenwerkingsconvenant in uw gemeente, waarin de opgaven van corporaties en gemeente op volkshuisvestingsgebied zijn vastgesteld. De kans is echter groot dat het bestaande convenant niet meer uitvoerbaar is. De woningmarkt is veranderd, de mogelijkheden van de gemeente en van de corporaties zijn verminderd. Het is dus van belang om opnieuw, vanuit elke partij de eigen mogelijkheden te formuleren om bij te kunnen dragen aan stedelijke opgaven. De positie van bewoners en hun organisaties is hierbij direct in het geding, zij willen nagaan of de passende en betaalbare huisvesting het uitgangspunt, of juist het kind van de rekening is in de nieuwe situatie. Gemeenschappelijk kan gezocht worden naar de beste oplossing voor de komende jaren.

Samen plannen vaststellen

Voorlopig zullen door corporaties een minder groot aantal nieuwe woningen worden ontwikkeld. Maar er zal wel degelijk worden gebouwd. Op de eerste plaats voor de lagere inkomens, voor wie ook nieuwbouw een oplossing moet blijven. Daarnaast bouwen corporaties ook voor de midden- en hogere inkomens. Voor de middeninkomens (de begrenzing van deze groep is nog in ontwikkeling!) omdat die de corporaties nodig hebben om goed te kunnen wonen. Voor de hogere inkomens omdat met hen een goede menging in oude wijken mogelijk wordt. Corporaties bouwen daarmee geen plannen die commerciële ontwikkelaars laten liggen, maar zij bouwen aan woningen en wijken op basis van de lokaal overeengekomen opgave.